Ban lãnh đạo công ty

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Theo số thứ tự từ trái qua phải)

1. Ông NGUYỄN ANH TÀI – Tổng Giám Đốc

2. Ông HUỲNH ANH TUẤN – Phó Tổng Giám Đốc

3. Ông ĐÀO VĂN HẠC – Phó Tổng Giám Đốc

4. Ông ĐINH CÔNG TUẤN – Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên

5. Ông PHẠM VĂN KHÔI – Phó Tổng Giám Đốc

6. Ông ĐINH CÔNG SƠN – Phó Tổng Giám Đốc

7. Ông TRẦN QUỐC ANH – Phó Tổng Giám Đốc


hotdeal, mua chung