Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương Cần tuyển dụng các vị trí sau:

Vị trí tuyển dụng sẽ được cập nhật sau

Thông tin liên hệ: anh Nguyễn Văn Thịnh Email: thinhnguyen0466@gmail.com Di động: 0918506162

hotdeal, mua chung