LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH XD VÀ CẢI TẠO KÊNH NHIÊU LỘC – THỊ NGHÈ