UBND Thành Phố Hồ Chí Minh

Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thi công, hoàn thành Dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm đảm bảo tiến bộ (Tháng 4 năm 2015) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố” số 1459/QĐUB, ngày 03/04/2015.