LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY BÊ TÔNG HÙNG VƯƠNG – THIỆN TÂN