ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÔNG TY HÙNG VƯƠNG

Thứ 7, ngày 7/5/2022 vừa qua Công ty Hùng Vương đã tổ chức Đại hội chi đoàn tại Hội trường 1, Quận Đoàn 10.
Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của tất cả Đoàn viên thuộc Công ty Hùng Vương.