HIẾN MÁU 2023

Ngày 14/02/2023, Cụm nhà máy Hùng Vương – Vĩnh Cửu, Đồng Nai tham gia ngày hội hiến máu.