1730b96fce64143a4d7514

HIẾN MÁU 2023

Ngày 14/02/2023, Cụm nhà máy Hùng Vương – Vĩnh Cửu, Đồng Nai tham gia ngày hội hiến máu.

05ee06c971c2ab9cf2d33

43e43d5a4b51910fc84018

74bdf1b686bd5ce305ac7

1730b96fce64143a4d7514

ec31fa948c9f56c10f8e16